Новости


24.06.2021

Mlinostroj d.d. sklicuje 24. redno skupščino

Vabilo na 24. redno skupščino, ki bo v sredo 28. 07. 2021 ob 15.00 uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.

Vabilo na 24. redno skupščino

18.08.2020

Mlinostroj d.d. sklicuje 23. redno skupščino

Vabilo na 23. redno skupščino, ki bo v torek, 22. 08. 2020 ob 15.00 uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.

Vabilo na 23. redno skupščino

25.07.2018

Mlinostroj d.d. ponovno sklicuje 21. redno skupščino

Vabilo na 21. redno skupščino, ki bo v torek 28. 08. 2018 ob 14. uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.

Vabilo na 21. redno skupščino

24.07.2018

Preklic sklica 21. skupščine in ponovni sklic

Spoštovani delničarji!
 
Obveščamo vas, da z namenom pravočasne objave sklica skupščine po 4. odstavku 296. člena ZGD-1, uprava Mlinostroja d.d., Domžale preklicuje sklic 21. skupščine, ki je bila sklicana za dan 26.7.2018, ter objavljena dne 26.6.2018 na Ajpesu in spletnem naslovu podjetja www.mlinostroj.si. Uprava podjetja objavlja ponoven sklic 21. skupščine z enakim dnevnim redom za torek, dne 28.8.2018 ob 14. uri, na sedežu podjetja, Študljanska cesta 5, 1230 Domžale.
 
Obvestilo o preklicu sklica skupščine ter ponovni sklic skupščine se objavita na spletni strani Ajpes in na spletnem naslovu podjetja www.mlinostroj.si.
 
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!
 
V Domžalah, dne 24.7.2018

MLINOSTROJ d.d. DOMŽALE 
Uprava
Miroslav Jerin
 

26.06.2018

Mlinostroj d.d. sklicuje 21. redno skupščino

Vabilo na 21. redno skupščino, ki bo v četrtek, 26. 07. 2018 ob 14.00 uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.

Vabilo na 21. redno skupščino

25.08.2017

Mlinostroj d.d. sklicuje 20. redno skupščino

Vabilo na 20. redno skupščino, ki bo v sredo 27. 09. 2017 ob 14.00 uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.

Vabilo na 20. redno skupščino

Popravek in priloga sklica 20. redne skupščine

28.10.2016

INDAGRA 2016, 2.11 - 6.11.2016

Stimați antreprenori,
Vă invitam cordial să ne vizitați la târgul de prezentare "Indagra", la București,
în perioada 2 Noiembrie – 6 Noiembrie 2016.
Standul nostru se găsește în pavilionul C2 / stand 58.
În cadrul târgului, vă vom prezenta programul nostru special pentru sisteme de curățare și depozitare a cerealelor și sisteme pentru prepararea furajelor.
Pentru informații suplimentare, vizitați pagina noastră web.
Vă mulțumim anticipat și vă așteptăm la târg!

INDAGRA 2016

13.06.2016

Mlinostroj d.d. na sejmu POLJOPRIVREDNI SAJAM, NOVI SAD, Srbija 14.-20. maj 2016

Mlinostroj d.d. se je udeležil 83. mednarodnega kmetijskega sejma, ki se je med 14. in 20. majem odvijal v Novem Sadu v Srbiji. Podrobnosti o sejmu si lahko ogledate tukaj.

13.06.2016

Mlinostroj d.d. sklicuje 19. redno skupščino

Na podlagi 30. člena statuta družbe Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe sklicuje

19. redno skupščino,

ki bo v četrtek 14. 07. 2016 ob 15.00 uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d. Domžale, Študljanska c. 5.

Dnevni red:

1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter izvolitev delovnih teles.

1.1 Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: Izvoli se predsednik skupščine in verifikacijska komisija. Notarski zapisnik sestavi notar Bojan Podgoršek.

2. Imenovanje nadzornega sveta

2.1 Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se imenujeta dosedanja člana Jože Zupanc in Sonja Gregorič. Mandat članoma nadzornega sveta začne teči 14. 07. 2016.


3. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom, revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2015

4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

4.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: Bilančni dobiček v višini 678.924 EUR ostane nerazporejen.

4.2. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v letu 2015.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

5.1. Sklep po predlogu nadzornega sveta: Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016 imenuje družba RIPRO d.o.o. iz Velenja.

___________

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je na dan 10.07.2016 in ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako, da uprava družbe prejme prijave in pooblastila najkasneje tri dni pred skupščino, to je do vključno 10. 07. 2016.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pisno pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Gradivo o katerem sklepa skupščina (letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo in utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov) je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe od objave sklica do zasedanja skupščine vsak delovni dan od 14. do 15. ure.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

MLINOSTROJ d.d. DOMŽALE
Uprava
Miroslav Jerin

15.02.2016

MLINOSTROJ izlaže na 83. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Pozivamo Vas, da nas posetite

od 14. Do 20. Maja 2016

g. u hali 1.


http://www.sajam.net/live/Dogadjaji/Sajmovi/2016/Poljoprivredni+sajam


05.11.2015

Mlinostroj d.d. na sejmu INDAGRA 2015, BUKAREŠTA, Romunija, 28. 10. - 1. 11. 2015

Mlinostroj d.d. se je udeležil 26. mednarodnega sejma AGROMALIM, ki se je med 28. 10. in 1. 11. odvijal v Bukarešti v Romuniji. Podrobnosti o sejmu si lahko ogledate tukaj.

15.10.2015

Mlinostroj d.d. na sejmu AGROMALIM 2015, ARAD, Romunija 10.-13. sep. 2015

Mlinostroj d.d. se je udeležil 26. mednarodnega sejma AGROMALIM, ki se je med 10. in 13. septembrom odvijal v Aradu v Romuniji. Podrobnosti o sejmu si lahko ogledate tukaj.

15.05.2015

Mlinostroj d.d. na sejmu POLJOPRIVREDNI SAJAM, NOVI SAD, Srbija 09.-15. maj 2015

Mlinostroj d.d. se je udeležil 82. mednarodnega kmetijskega sejma, ki se je med 09. in 15. majem odvijal v Novem Sadu v Srbiji. Podrobnosti o sejmu si lahko ogledate tukaj.

23.04.2015

82. međunarodni poljoprivredni sajam Novi Sad 9.-15. maj

08.12.2014

Engineers for technical and commercial support wanted on the Romanian market

We are looking for engineers and design engineers for technical and commercial support on the Romanian market. Send your CV to: info@mlinostroj.si
05.12.2014

Mlinostroj d.d. na sejmu AGRA 2014, GORNJA RADGONA, Slovenija 23.-28. avgust 2014

Mlinostroj d.d. se je udeležil 52. mednarodnega sejma AGROMALIM, ki je potekal med 23.-28. avgustom 2014 v GORNJI RADGONI v Sloveniji. Podrobnosti o sejmu si lahko ogledate tukaj.

01.07.2014

U firmi Mlinostroj Novi Sad zaposlimo prodajnog inžinjera- projektanta

U firmi Mlinostroj Novi Sad zaposlimo prodajnog inžinjera- projektanta za rad na prodaji silosa, silosne opreme i opreme za fabrike stočne hrane  za područje Srbije a najviše Vojvodine.

Kandidati trebaju imati bar 5 godina iskustva na tom ili sličnom području, samoiniciativnost, radne navike, veselje za rad sa ljudima i profesionalan i lojalan odnos do firme.

Poželjna mašinska licenca br. 333 za projektovanje, i licenca br. 434  za izvođenje radova.

Prijave sa CV-om  šaljite na email adresu info@mlinostroj.si

Mlinostroj d.d., Domžale

13.05.2014

Mlinostroj d.d. na sejmu AGROMALIM 2014, ARAD, Romunija 11.-14. sep. 2014

Mlinostroj d.d. se je udeležil 25. mednarodnega sejma AGROMALIM, ki se je med 11. in 14. septembrom odvijal v Aradu v Romuniji. Podrobnosti o sejmu si lahko ogledate tukaj.

13.05.2014

Mlinostroj d.d. na sejmu POLJOPRIVREDNI SAJAM, NOVI SAD, Srbija 20.-26. maj 2014

Mlinostroj d.d. se je udeležil 81. mednarodnega kmetijskega sejma, ki se je med 20. in 26. majem odvijal v Novem Sadu v Srbiji. Podrobnosti o sejmu si lahko ogledate tukaj

By continuing to browse this website, you accept cookies which are used to offer a personalized experience on our website, generate statistics and realize advertising or social network tracking. You can change your cookie settings at any time.    

Cookie PolicyAccept